Podsumowanie konferencji „Rola III sektora w kształtowaniu polityk publicznych” – Szczecin, 16.06.2015 r.

16 kwietnia br. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja „Rola III sektora w kształtowaniu polityk publicznych”. Konferencję zrealizowano w ramach projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS” i była ona doskonałą okazją zaprezentowania osiągniętych rezultatów. W sieci ZaFOS obecnie skupionych jest 91 organizacji z całego województwa.  W spotkaniu uczestniczyło blisko 150 osób i byli to przedstawiciele: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Związku Parytetowego z Berlina,  Przedstawiciele JST oraz NGO z terenu województwa.

Więcej informacji o konferencji wkrótce.

Materiały do pobrania z konferencji
1. A.Lossin -Rola niemieckich organizacji socjalnych na przykladzie
2. Z.Zychowicz -WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I III SEKTORA W ZAKRESIE
3. W.Puzyna-Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy

INFORMACJA Z PRZEBIEGU SEMINARIUM POLSKO-NIEMIECKIEGO

Termin spotkania: 29.05.2015 r. od godz. 11.00-14.30
Miejsce spotkania: siedziba Urzędu Miasta Szczecin (sala 161), Pl. Armii Krajowej Uczestnicy: Przedstawiciele sieci organizacji pozarządowych  Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecina
Organizatorzy: Zarząd ZaFOS , kadra projektu przy współudziale UM Szczecin

Przebieg
Pani Iwona Żukiert, Prezes ZaFOS powitała wszystkich uczestników seminarium. Następnie przedstawiła zrealizowane działania projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”. Omówiła przebieg wizyty studyjnej do Niemiec wraz z odbytymi seminariami.
– Pan Andre’ Lossin – przedstawiciel StowarzyszeniA VOLKSSOLIDARITA’ e.U., prezes zarządu struktur landowych krajowych Berlin, przedstawił wraz z tłumaczem, niemieckie organizacje parasolowe. Prezentacja-Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych w Berlinie jako „Kluczowy związek parasolowy niezależnej pomocy społecznej”. Pod parytetowym dachem działa 700 samodzielnych organizacji pożytku publicznego i grup samopomocowych. Obszary działań tych organizacji to: ochrona zdrowia, pomoc chorym na aids, pomoc w obszarze narkotyków i uzależnień, pomoc dzieciom i młodzieży, praca wielokulturowa i praca socjalna z emigrantami, praca z uchodźcami, pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc rodzinie, zabezpieczenie społeczne i psychospołeczne, opieka stacjonarna i ambulatoryjna, seniorzy. Dane liczbowe związku to: zatrudnienie 41,8 pełnych etatów osób pracujących zawodowo, zatrudnienie ok. 55 000 osób, zaangażowanie wolontariatu to ok. 30 000 wolontariuszy. Związek Parytetowy jest częścią Ligi, w której we wspólnotę roboczą zjednoczyło się 6 związków kluczowych niezależnej pomocy społecznej w Berlinie: (Dobroczynność Robotnicza – związek krajowy w Berlinie, stow. zarejstr.), (Czerwony Krzyż-związek krajowy w Berlinie stow. zarejestr.), (Związek Caritas-Archidiecezji Berlińskiej stow. zarejestr.), (Dzieło Diakonii – Berlin-Brandenburg –śląskie Łużyce Górne stow. zarejestr. DWBO), (Gmina Żydowska w Berlinie), (Parytetowy Związek Socjalny, związek krajowy w Berlinie stow. zarejestr.). Następnie przedstawiono ”Związek parytetowy jako związek kluczowy” i „Związek parytetowy jako związek parasolowy”. Kolejna prezentacja „Centra dzielnicowe wzmacniają lub jak łatwo buduje się kapitał społeczny”. Dzielnice Berlina to obszary inicjatyw obywatelek i obywateli na rzecz swoich osiedli i miejsca aktywnego sąsiedztwa. Ponad milion Berlińczyków korzysta co roku z centrów dzielnicowych. Centra dzielnicowe to miejsca, gdzie można się spotkać, zasięgnąć porady lub zaangażować się wolontarystycznie dla innych. Przedstawiono Program budowania infrastruktury-Centra dzielnicowe (IFP STZ). Zlikwidowano konstrukcję sprzed 16 lat, wsparcie projektu poprzez 3 umowy powiernicze, od 16.12.2010 r. Umowa ramowa o dofinansowaniu (wartość wsparcia od roku 2011 około 12 milionów euro). Partnerzy Umowy to: Kraj związkowy Berlin, (reprezentowany przez Administrację Senatu ds. integracji, pracy i spraw społecznych oraz Administrację Senatu ds. zdrowia i spraw społecznych), Liga związków organizacji socjalnych.
DYSKUSJA:
Prezes Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych w Berlinie przekazał więcej informacji o związku: korzenie sięgają lat 20-tych XX wieku, w czerwcu br. obchodzone będzie 65-lecie Związku. Zatrudnionych jest 120 osób i 1300 osób uczestniczy w różnych przedsięwzięciach.
Zapytano z czego utrzymuje się związek?
– umowy ramowe, składki członkowskie organizacji (160 tys. euro rocznie przy obrotach 60 mln euro), umowy ligowe (parytetowy związek otrzymuje 1 mln euro). Są to stałe kwoty zagwarantowane na dłużej tj. kontrakty na 5 lat.
Czy są konkursy na określone zadania?
– na usługi socjalne nie muszą być rozpisane konkursy.
Jak wygląda sprawa seniorów?
– usługi socjalne w zakresie dostarczania i finansowania , bardzo silny nacisk na zasadę subsydiarności, realizowane przez sektor pozarządowy, finansowane w sposób ciągły. Mocno rozwinięta współpraca, zarówno przez organizacje pozarządowe jak również z sektorem prywatnym. Zastosowanie w ramach systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, specjalnego ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Komfort i samodzielność to praktyka w działaniach na rzecz seniorów. Umożliwienie jak najdłuższego, niezależnego i samodzielnego funkcjonowania osób starszych. Utworzenie mieszkań przeznaczonych na wynajem i zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej „bazy do życia”. Rezydencja na miarę potrzeb seniora. Specjalistyczna opieka w domowej atmosferze.
WNIOSKI
1. Podjąć działania w kierunku lepszego- partnerskiego spostrzegania organizacji pozarządowych przez samorządy ;mniej biurokracji i lepsza komunikacja.
PODSUMOWANIE
Iwona Żukiert Prezes ZaFOS podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania. Stwierdziła że w pojedynkę można dużo, ale razem jeszcze więcej. Zaprosiła do udziału w konferencji międzynarodowej „Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych” zorganizowanej przez ZaFOS dnia 16 czerwca w hotelu Radisson Blu w Szczecinie.

Zdjęcia ze spotkania są dostępne w zakładce galeria.

Zaproszenie na międzynarodową konferencję „Rola III sektora w kształtowaniu polityk publicznych” – Szczecin, 16.06.2015 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS mam zaszczyt zaprosić na konferencję „Rola III sektora w kształtowaniu polityk publicznych”, która odbędzie się 16.06.2015 r. w hotelu Radisson Blu w Szczecinie, Plac Rodła 10, godz. 12.00.
Konferencja będzie podsumowaniem projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS” oraz pięciu spotkań regionalnych, które odbyły się w naszym województwie na temat współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i ich miejsca w procesie dialogu obywatelskiego. Podczas spotkań padło wiele trafnych uwag, zarówno ze strony przedstawicieli samorządów jak i NGO’s.
Konferencja umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń na temat znaczenia i roli III sektora w kształtowaniu polityk publicznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Do udziału w konferencji zaproszeni są parlamentarzyści i władze województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie ZaFOS, media. Udział wezmą także goście z Włoch i Niemiec. Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji i udziału w dyskusji. W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 12.06.2015 r. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zafos.pl, bądź faksem na nr: 91/812 08 99.

 

SPOTKANIA DLA NGO Z TERENU POWIATU SZCZECINECKIEGO – 25.05.2015

25.05.2015 r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, odbyło się czwarte, już ostatnie w 2015 roku spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji Sieci ZaFOS i założeń projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”.

Dzięki wcześniejszym anonsom (rozmowy telefoniczne, kontakt e-mailowy i bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych), na spotkaniu pojawiło się  – obok prowadzących spotkanie Ambasadorów Sieci: Czesławy Grzesińskiej, Alicji Zarębskiej i Mariusza Michalskiego – kilkanaście osób, reprezentujących 4 organizacje pozarządowe powiatu szczecineckiego.

Podczas spotkania nowych gości spośród zebranych poinformowaliśmy o wojewódzkiej sieci ZaFOS – Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych, celach funkcjonowania tejże sieci, warunkach przystąpienia do jej oraz profitach wypływających z przystąpienia do ZaFOS. Zebranym zaprezentowaliśmy również wstępne założenia ankiety roboczej, z której ma się wyłonić dokument strategii rozwoju sieci ZaFOS na najbliższe lata.

Poniżej nasze uwagi i spostrzeżenia dotyczące tych dokumentów:

Zebrani przedstawiciele na spotkaniu w w dniu 25 maja 2015 r. w Szczecinku potwierdzili ważność poniższych aspektów współpracy w ramach sieci ZaFOS:

 1. wspólne reprezentowanie interesów środowiska wobec administracji;
 2. realizacja wspólnych przedsięwzięć – w formie projektów partnerskich lub na zasadach „podwykonawstwa” (tak całych NGO jak i ich przedstawicieli);
 3. możliwość z korzystania z wyjazdowych szkoleń i spotkań integracyjnych (wzajemne poznawanie się i wymiana doświadczeń) oraz doradztwa indywidualnego (szczególnie aspekty prawne, księgowe oraz pomoc przy pisaniu wniosków aplikacyjnych w ramach konkursów krajowych i o „środki unijne”).

Z większością ocen SWOT-u zawartego w przedstawionym im dokumencie zebrani zgodzili się. Zaakcentowane były szczególnie poniższe możliwości przy „mocnych stronach”:

 1. Większa szansa na pozyskiwanie większych (dodatkowych) środków ze źródeł zewnętrznych.

Np. w ramach ministerialnego Programu FIO powstał dodatkowy fundusz (priorytet 4.1), którego celem jest właśnie integracja środowiska III sektora, poprzez integrację i profesjonalizację organizacji członkowskich. Podobnie mamy nadzieję, że będzie można jako sieć aplikować o kolejne środki z EFS, co będzie sprzyjać rozwojowi i profesjonalizacji naszych kadr – z pożytkiem dla społeczności lokalnych, czyli naszych członków i beneficjentów. Należy podkreślić tutaj, że szansą na rozwój organizacji członkowskich byłoby nie tylko uczestniczenie w realizowanych projektach jako beneficjenci, ale także poprzez wspólną realizację projektów mających za zadanie wspieranie NGO’s, czy też osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mielibyśmy szansę na rozwój profesjonalizacji członków/wolontariuszy/współpracowników naszych organizacji.

To jest pomimo tego, że poszczególnym – zwłaszcza pomniejszym organizacjom – nie udaje się wygrać  konkursów na realizację samodzielnych działań, to w ramach projektów sieciowych będziemy mogli – jako podwykonawcy – realizować działania na rzecz naszych społeczności lokalnych/lokalnych NGO-sów (z obszarów naszych powiatów, czy miejscowości)!

Obok tego mocno podkreślone było zwiększenie/wzmocnienie szansy na mocniejsze (bo bardziej skoordynowane i uzgodnione, czy nagłośnione)  w ramach społeczności środowisk lokalnych akcentowanie naszego wspólnego stanowiska w różnych ważnych dla organizacji pozarządowych/naszych członków lub podopiecznych sprawach w relacjach z administracją samorządową lub rządową.

Z powyższego faktu wynika możliwość, że sieć NGOs może, a nawet powinna stać się ważnym partnerem w kreowaniu polityki współpracy z JST, ministerstwami, UE,  a głos całej sieci – poprzez  skonsultowanie i uzgodnienie wspólnego stanowiska – może być ważnym głosem w konsultacjach legislacyjnych. W ramach sieci możemy wymieniać się doświadczeniem i ustalać zakrojone na szerszą (przynajmniej województwa) skalę działania, czy też ustalać wspólne stanowisko w danej ważnej dla środowiska pozarządowców czy Polaków/Europejczyków sprawie.

Obok tego uważamy, iż organizacje zrzeszone będą lepiej postrzegane przez środowisko i samorządy – będą traktowane jako bardziej wiarygodne.
Z powyższych spostrzeżeń wynikają także jednak i słabe strony/zagrożenia dla sieci:

 1. Przy braku wygranych konkursów powiązania wewnątrzsieciowe będą zanikać – przynajmniej w formie rzeczywistych powiązań i relacji.
 2. Ponieważ członkami sieci są i bardzo mocne organizacje (realizują duże projekty i radzą sobie z obostrzeniami  proceduralno-księgowo-prawnymi) i dopiero „raczkujące”, czy prowadzące działalność  głównie posiłkując się środkami z lokalnych samorządów oraz aktywnością wolontariuszy, może następować rozbieżność w postrzeganiu uwarunkowań funkcjonowania i interesy tych mniejszych NGOs, czy NGOs z mniejszych miejscowości, mogą nie być reprezentowane przez sieć. Coś na zasadach dotychczasowych relacji urzędy-NGOs: administrację stać na zatrudnianie osób do prowadzenia pełnej księgowości i kadr, mają zatrudnionych na etacie prawników, czy choćby specjalistów do pisania wniosków aplikacyjnych, kończąc wreszcie na specjalistach do działań merytorycznych. Natomiast w większości organizacji zdecydowana większość działań prowadzona jest dzięki społecznemu zaangażowaniu samych pozarządowców i wolontariuszy, czasami jedynie wspieranych wykwalifikowaną kadrą  – opłacanych w ramach realizowanych projektów. Stąd ci „zamożniejsi” nie widzą (nie chcą widzieć) problemów tych „mniejszych”, a za tym idzie brak akceptacji wniosków  tychże o dążenie do uproszczenia procedur związanych z prowadzeniem działalności statutowej NGOs, czy rozliczania realizowanych przez nie – szczególnie niewielkich – projektów.

Obok tego zauważyliśmy inne zagrożenia wynikające z – ogólnie rzecz ujmując – słabszej pozycji organizacji pozarządowych w relacjach z sektorem rządowym i samorządowym: zwykle jesteśmy postrzegani, jeśli nie jako „piąte koło u wozu”, to przynajmniej jako ta strona roszczeniowa lub naprzykrzająca się o środki (w których „władaniu” lokalny włodarz jest i może coś proszącym o nie dać lub – nie dać: np. wg partyjnego klucza, czy uwarunkowań lokalnych grup „wsparcia”, etc.).

Kolejne zagrożenia mogące wpłynąć na rozwój, czy istnienie tak samej sieci, jaki i organizacji członkowskich:

 1. Ograniczenie środków na działania tak pojedynczych NGO-sów, jak i samej sieci – wpłynie na możliwość realnego oddziaływania na środowisko lokalne, czy też zakres naszych działań.
 2. Mniej pro-obywatelskie prawo (vide obecne prace nad nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach, czy wcześniejsze ustawy – typu o przetwarzaniu danych osobowych, zapobieganiu prania brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czy – naszym zdaniem – kuriozalne wprost wymagania formalno-prawne i rachunkowe, związane z prowadzeniem i rozliczaniem działalności organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej – często działających nieodpłatnie, zarazem bardzo często społecznie i bezpłatnie) może wpłynąć po prostu, na rezygnację z dalszej działalności.
 3. Administracja samorządowa i rządowa może – jeszcze bardziej – zacząć traktować środowisko pozarządowców jak „piąte koło u wozu” i – jeszcze bardziej – uprzykrzać nam życie (np. działania, obok tych wyżej wymienionych, typu reżimy w Rosji, czy Białorusi), co przełoży się na działalność obywateli w formie poza formalno-prawnej (tj. śmierć NGO-sów, czy przejście do „podziemia”).
 4. Niedocenianie potencjału organizacji pozarządowych przez samorząd.
 5. Brak zrozumienia konieczności współpracy organizacji pozarządowych w celu wypracowania wspólnego stanowiska z organami samorządowymi.
 6. Monopol dużych ogólnopolskich organizacji i ich łatwość w dostępie do środków finansowych z różnych źródeł – wypływający z preferowania przez instytucje grantodawcze (administracji publicznej, jak i NGOs) większych organizacji. A co za tym idzie: brak współpracy projektowej może doprowadzić do zniechęcenia wśród tych mniejszych i wycofywania się z pozostawania w strukturach sieci.
 7. Nadmierne obciążenie zrzeszonych NGOs wewnętrznymi procedurami i dokumentacją biurową samej sieci ograniczy zakres działań małych organizacji (ograniczenia czasowe), a to doprowadzi do ich marginalizacji w zrzeszeniu.

Wreszcie uznaliśmy za zasadne podkreślenie, że:

 1. Powinna zostać zwiększona ilość osób aplikujących o wsparcie z różnych programów, powinny zostać zaangażowane w realizowane projekty osoby z organizacji członkowskich, posiadających doświadczenie oraz osoby uczące się zarządzania projektami z organizacji członkowskich.
 2. Powinna powstać baza danych osób będących członkami organizacji członkowskich ZaFOS-u, których doświadczenie oraz wiedza w poszczególnych dziedzinach mógłby wykorzystywać ZaFOS w obsadzaniu konkretnych projektów.

Na zakończenie poinformowaliśmy przybyłych o aktualnych terminach szkoleń wyjazdowych oraz o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy doradczej dla organizacji uczestniczących w spotkaniu i jednocześnie będących członkami Sieci. Podczas trwającej ponad 2 godziny debaty nad problemami z jakimi borykają się fundacje i stowarzyszenia powiatu szczecineckiego, a także całego województwa, uznaliśmy za zasadne dążenie do wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne oraz uczestniczenia w kolejnych projektach Sieci ZaFOS.

Ambasadorowie sieci w powiecie szczecineckim
Czesława Grzesińska
Alicja Zarębska
Mariusz Michalski

„Partycypacja publiczna- współpraca jednostek samorządu terytorialnego z III sektorem” Szczecin 20.05.2015 r.

Termin spotkania: 20.05.2015 r. od godz. 12.00-15.00
Miejsce spotkania: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1
Uczestnicy: przedstawiciele: samorządu terytorialnego powiatów: polickiego,
goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, M. Świnoujścia,
M. Szczecin (starostowie, burmistrzowie, wójtowie, Prezydenci),
Przedstawiciele NGO (lista uczestników w załączeniu).
Organizatorzy: ZaFOS przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego WZ oraz
Ambasadorowie Sieci ZaFOS w/w powiatów.
Cel: Omówienie współpracy NGO z JST w realizacji zadań ze sfery
Społecznej Ust .o dział. pożytku publ. i wol.art.5

Przebieg:
Pani Iwona Żukiert Prezes ZaFOS, powitała i przedstawienia wszystkich uczestników spotkania tj.JST i NGO oraz Zarząd ZaFOS i kadrę projektu. „Budowanie sieci w Zachodniopomorskiem”- prezentację projektu przedstawiła Iwona .Żukiert, kierownik projektu. Omówiła zrealizowane działania i aktualnie realizowane tj. spotkania w powiatach, seminarium z partnerem niemieckim, konferencja międzynarodowa oraz szkolenia dla NGO.
– Wnioski z badań „Kierunek współpraca” – omówiła Pani Anna Nowak, Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej UM WZ. Wskazała na problem: Co samorząd mógłby zrobić aby ułatwić działalność NGO? Przedstawiła wyjaśnienia do sprawy spotkania w Stargardzie. Otóż petycje 80 NGO dotyczące uproszczenia procedur dokumentacji konkursowych zostały zaopiniowane przez ZRDPP i odpowiedź wnioskodawcy tj. Stargardzkie NGO otrzymały 20.01.2014 r. Natomiast brak jest odpowiedzi bezpośredniej od RDPP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
– Lech Barylski – przedstawiciel ROPS UM WZ przedstawił „Realizację polityki społecznej samorządów poprzez współpracę z NGO-s”. Przedstawił rozwój województwa i politykę wielopokoleniową (gminy, powiatu, sieciową ,samorządów i obywateli). Wskazał na niezbędne czynniki zmian i rolę projektów modelowych. Podkreślił że „WSZYSTKO ZALEŻY OD LUDZI” i co należy zrobić aby współpraca była skuteczna?
– PANEL DYSKUSYJNY: „Współpraca NGO i JST w naszych powiatach-Blaski i cienie”- moderator Anna Kolmer, dziennikarz Radia Szczecin. Dyskutowano na temat: trudności i bariery współpracy z samorządem i realizuję zadań przez III sektor. Przedstawicielka Fundacji Teatr–Teatr z Wolina wskazała na brak dobrej woli samorządu powiatu kamieńskiego, do wsparcia działań rozwoju intelektualnego mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, realizowanego przez teatr społeczny. Na to zadanie potrzebne jest udostepnienie świetlic środowiskowych w powiecie. Przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet po Chorobie Raka Piersi „ANNA” ze Świnoujścia przedstawiła dobrą współpracę z samorządem tj. Wydziałem ds. Współpracy z NGO. Obecnie 5 org. pozarząd. realizuje wspólny projekt. Na kolejny problem w konkursach otwartych Gmin wskazał Przedstawiciel Banku Żywności ze Szczecina. Nie ma tu mowy o współpracy NGO w Gminie ,ale tylko o konkurencyjności i wręcz niezdrowej rywalizacji szczególnie w sferze kultury.

Wskazano na:
– NGO to firma realizująca zadania ze sfery społecznej; potrzebne są środki na działalność. – brak danych organizacji pozarządowych w powiecie kamieńskim .
Ważne działania:
– Monitorowanie Strategii Gmin i w powiatach aby zachować ciągłość działań np. przy zmianie składu Rad.

WNIOSKI:
1. Szkolić i edukować samorządy jako ważny element współpracy z NGO.
2. Wspierać ”ludzi z pasją” tworzących Siedliska Aktualnej Kultury tj. teatr przy wykorzystaniu świetlic wiejskich.
3. Aktualizowanie informacji o NGO na stronach urzędów.
4. Wpłynąć na powstanie zapisu w aktach prawnych dotyczącego ciągłości działań w realizacji Strategii.

Iwona Żukiert Prezes ZaFOS podsumowała kolejne spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Budowanie Zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”. .Podziękowała wszystkim uczestnikom za przedstawienie opinii na temat współpracy JST i NGO w powiatach.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania (zakładka galeria)

Zapraszamy na seminarium polsko-niemieckie 29.05.2015

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele organizacji członkowskich/Ambasadorowie Sieci
z przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ostatnim już seminarium integracyjno-aktywizującym dla członków sieci ZaFOS. Seminarium poświęcone będzie prezentacji niemieckich organizacji parasolowych i odbędzie się 29 maja 2015 r. w godzinach od 11.00-14.30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin; pl. Armii Krajowej 1, sala nr 161. Program seminarium w załączeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 28.05.2015 r. telefonicznie – 91 812 09 12, bądź za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@zafos.pl

Przypominamy, iż istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu osobom mieszkającym poza Szczecinem, wyłącznie do kwoty najtańszego biletu komunikacji publicznej na trasie miejsce zamieszkania – Szczecin i  z powrotem.

Program semnarium

„Partycypacja publiczna- współpraca jednostek samorządu terytorialnego z III sektorem” Stargard Szczeciński 13.05.2015 r.

Termin spotkania: 13.05.2015 r. od godz. 12.00-15.00
Miejsce spotkania: siedziba Starostwa Powiatowego w Stargardzie, ul. Skarbowa 1
Uczestnicy: przedstawiciele: samorządu terytorialnego powiatów: łobeskiego,
stargardzkiego i świdwińskiego (starostowie, burmistrzowie, wójtowie,
Prezydent Stargardu Szczecińskiego)organizacji pozarządowych
Organizatorzy: ZaFOS przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego WZ oraz
Ambasadorowie Sieci ZaFOS w/w powiatów.
Cel: Omówienie współpracy NGO z JST w realizacji zadań ze sfery
Społecznej Ust .o dział. pożytku publ. i wol.art.5

Przebieg
Iwona Żukiert Prezes ZaFOS, dokonała otwarcia i przedstawienia uczestników spotkania tj. JST i NGO oraz kadrę ZaFOS. Zaprezentowała założenia projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”. Omówiła realizowane działania i oczekiwane rezultaty.
– Wnioski z badań „Kierunek współpraca”- przedstawiła Pani Anna Nowak Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej UM WZ. Podkreśliła że w procesie współpracy między sektorami ważna jest wola współdziałania i świadomość, że wiele inicjatyw wspierających rozwój lokalny nie zależy tylko od pieniędzy, ale w większości od zaangażowania i chęci wykonania pracy przez poszczególne osoby i podmioty. Natomiast wskazała na integralny element kultury współpracy jakim jest działanie w zgodzie z zasadami współpracy, o którym jest mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tych 6 zasad, często obecnych w zapisach programów współpracy JST z NGO, jest zbyt rzadko w pełni przestrzeganych przez obie strony. Są to zasady: pomocniczości, suwerenności stron,  partnerstwa,efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
– Iwona Klimowicz – przedstawicielka ROPS UMWZ omówiła „Realizację polityki społecznej samorządów poprzez współpracę z NGO-s”. Zaprezentowała rozwój województwa poprzez regionalną politykę integracyjną, edukacyjną (profilaktyka) i rodzinną. Omówiła wybrane priorytety działań strategicznych regionu (projekt).Wskazała na niezbędne czynniki zmian przy budowaniu spójności społecznej w regionie. Ponadto przedstawiła województwo zachodniopomorskie w liczbach (dane GUS). Województwo zachodniopomorskie na tle Polski – charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem gęstości zaludnienia i największą rozpiętością zaludnienia, powiaty wg. sytuacji społeczno-gospodarczej niekorzystnej (świdwiński, białogardzki i drawski), dostępność czasowa do ośrodków wojewódzkich drogami kołowymi i koleją (30% terenów województwa to obszary ograniczonego dostępu), miejscowości popegeerowskie w podziale na gminy. Przedstawiła także wybrane parametry sytuacji społecznej w Polsce i w woj. zach.
– PANEL DYSKUSYJNY: „Współpraca NGO i JST w naszych powiatach-Blaski i cienie”- moderator Anna Kolmer, dziennikarz Radia Szczecin. Dyskutowano na temat współpracy JST z NGO w mieście Stargard. Oceniono że jest słaba. Finanse dla działań statutowych organizacji pozarządowych są mało dostępne. Otrzymują je zawsze te same (wybrane) organizacje. Niedostępna jest dokumentacja z prac Komisji oceniającej złożone wnioski. Natomiast współpraca NGO z samorządem w powiecie oceniono dobrze tj. na 4+. Stargardzkie Organizacje Pozarządowe zgłosiły petycje dotyczące uproszczenia procedur związanych z udzielaniem dotacji dla NGO na realizację zadań publicznych zgodnie z Ustawą z dn. 24 .04.2003 r. DPPiW do takich podmiotów jak MPiPS, do naszych polityków: senatora S. Preissa, posłów Z. Ławrynowicz i M. Jacha i ZRDPP. Żadne z ww. podmiotów nie podjął jakichkolwiek działań w tym temacie.
Natomiast była Burmistrz Ińska wskazała na dobra współpracę, na wspólną realizację przedsięwzięć lokalnych np. ”Ińskie Lato Filmowe”,” Ińska Rzeczypospolita Babska”, ”Dni Sąsiada”. TPD także pozytywnie oceniło współpracę w terenie.
Wskazano na:
– utworzenie SRDPP – usprawnienie komunikacji pomiędzy NGO i JST – wyjaśnienie sprawy petycji NGO (Pani Dyrektor WSS UM).

WNIOSKI:
1. Uproszczenie procedur formalnych w kontaktach pomiędzy Gminą a organizacją pozarządową.
2. Większe nakłady finansowe dla org. pozarządowych.
3. Zintensyfikowanie kontaktów z NGO.
4. Polepszenie komunikacji (przepływu informacji)oraz współpracy poprzez partnerskie działanie podmiotów pozarządowych z gminą.

Iwona Żukiert Prezes ZaFOS, podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział w panelu dyskusyjnym. Podsumowała spotkanie i czeka na wyjaśnienie od Władz sprawy petycji NGO Stargardu. Zaprosiła także NGO do udziału w Seminarium polsko-niemieckim w Szczecinie i Konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania (zakładka galeria)

„Partycypacja publiczna- współpraca jednostek samorządu terytorialnego z III sektorem” Kołobrzeg 07.05.2015 r.

Termin spotkania: 07.05.2015 r. od godz. 12.00-15.00
Miejsce spotkania: Kołobrzeg, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 30
Uczestnicy: przedstawiciele JST i NGO powiatów: białogardzkiego,
kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławińskiego, Miasto Koszalin
Organizatorzy: ZaFOS przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego WZ oraz
Ambasadorowie Sieci ZaFOS w/w powiatów.
Cel: Omówienie współpracy NGO z JST w realizacji zadań ze sfery
Społecznej Ust .o dział. pożytku publ. i wol.art.5

Przebieg:
Powitanie – Iwona Żukiert Prezes Zarządu ZaFOS przedstawienie uczestników spotkania tj. JST i NGO oraz kadrę ZaFOS. Zaprezentowała założenie projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”; cele, realizowane działania i zakładane rezultaty.
– Wnioski z badań „Kierunek współpraca” – Pani Małgorzata Kuncewicz przedstawicielka Wydziału Współpracy Społecznej UM WZ. Pozytywne przykłady z współpracy NGO i JST np. Police: Rady wpłynęły na utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz utworzenie funduszu pożyczkowego dla NGO. Czego brakuje w powiatach? – brak bazy danych NGO,- konsultowania dokumentów, programu współpracy na dany rok. Wskazano na bardzo ważne aspekty we współpracy: zapraszanie NGO do spotkania przy tworzeniu programów, rola pełnomocników ds. NGO w urzędach,- rola samorządu tj. daje wsparcie a inicjatywa zostaje po stronie III sektora i społeczeństwa, – bardziej przejrzyste procedury konkursowe.
– Iwona Klimowicz- przedstawicielka ROPS UMWZ omówiła „Realizację polityki społecznej samorządów poprzez współpracę z NGO-s”. Przedstawiła rozwój województwa i politykę wielopokoleniową(gminy, powiatu, sieciową ,samorządów i obywateli). Wskazała na niezbędne czynniki zmian tj. zbadać zasady i strategię rozwiazywania problemów społecznych. Realizować Politykę – na rzecz kapitału :społecznego, ludzkiego, (koncepcja człowiek), pracy, kulturowego. Ponadto:  Program Wojewódzki został jednogłośnie przyjęty przez radnych sejmiku wojewódzkiego.- Realizowana jest Regionalna Akademia Rodziny (powiat łobeski i stargardzki)i do 2020 roku będzie realizowana w 15 lokalnych powiatach.
– PANEL DYSKUSYJNY: „Współpraca NGO i JST w naszych powiatach- Blaski
i cienie”- moderator Anna Kolmer, dziennikarz Radia Szczecin. Dyskutowano na temat: Jak wygląda współpraca? Dyskutowano, że DOBRA zależy od MIASTA I LUDZI. Naczelnik Wydziału Spraw Społ. w Kołobrzegu (nie ma pełnomocnika ds. NGO, ale ma dobrą współpracę z samorządem i realizuje zadania wg potrzeb III sektora).
Natomiast III Sektor ocenił współpracę następująco: TPD Koszalin ma dobrą współprace z JST , NGO z Polanowa bardzo dobra współpraca z samorządem lokalnym (dostrzeganie problemów i wspólne ich rozwiązywanie).
Wskazano na:
– brak wójtów na spotkaniach,
– brak wiedzy społeczności lokalnej, przy wyborach samorządowych należałoby uwzględniać, jako ważny element ,czy wójt- burmistrz współpracuje z NGO.
Ważne działania:
– jak wspierać III Sektor,
– jak podejmować inicjatywy zadań gminy,
– edukacja społeczności lokalnej.
We współpracy powinno przewodzić hasło: „RAZEM ZNACZNIE LEPIEJ, RAZEM ZNACZY WIĘCEJ”
Wójt Gminy Białogard określił złe relacje społeczeństwa z samorządem tj. brak aktywnych mieszkańców i profesjonalnych NGO. Prezydent Kołobrzegu wnioskował: Należy sporządzić spis Gmin gdzie jest dobrze i gdzie źle we współpracy. Są również takie gminy gdzie ważniejsi są radni niż JST i liczy się tylko rachunek ekonomiczny.
Pani Dyrektor A. Nowak WWS UM WZ wskazała na ważną rolę strategii (zdarza się jednak że jest pisana przez obce NGO z innego województwa i posiłkują się tylko danymi z GUS).

WNIOSKI:
1. Podjąć działania w kierunku edukacji Radnych (to oni decydują)
2. Promowanie działalności NGO przez samorządy.
3. Aktywizowanie lokalnej społeczności jako pomoc w rozwiązywaniu problemów.
4. Wykorzystać powstały potencjał tj. ambasadorzy NGO w powiatach i pełnomocnicy ds.NGO

– Iwona Żukiert Prezes ZaFOS podsumowała kolejne spotkanie. Stwierdziła że współpraca to szczera i otwarta komunikacja. Podziękowała wszystkim uczestnikom panelu dyskusyjnego za otwartość przedstawionych opinii.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania (zakładka galeria)

Spotkanie „Partycypacja publiczna – współpraca jednostek samorządu terytorialnego z III sektorem” Szczecin 20.05.2015 r.

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału już w ostatnim spotkaniu „Partycypacja publiczna – współpraca jednostek samorządu terytorialnego z III sektorem”, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin (sala 358), pl. Armii Krajowej 1; 20 maja 2015 r. godz. 12.00-15.00

Organizatorem spotkania jest Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (UM WZ).Celem spotkania jest omówienie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem w realizacji zadań ze sfery społecznej, opisane w  Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, art. 5.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele:

 • Urzędu Marszałkowskiego WZ
 • jednostek samorządu terytorialnego z 6 najbliższych powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego oraz z miast: Szczecin i Świnoujście (starostowie, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci)
 • organizacji pozarządowych

Program:

12.00 – 12.15 Rejestracja uczestników
12.15 – 12.25 Otwarcie spotkania – Prezes ZAFOS
12.25 – 12.40 Budowanie sieci w Zachodniopomorskiem
Iwona Żukiert – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
12.40 – 13.00 Wnioski  raportu z badań „Kierunek współpraca”
Anna Nowak – Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej UM WZ
13.00 – 13.40 Dyskusja panelowa „Współpraca NGO i JST w naszych powiatach – Blaski
i    cienie”
– moderator: Anna Kolmer – wystąpienia Starostów, Burmistrzów, Pełnomocników ds. NGO w powiatach, Ambasadorów ZaFOS i przedstawicieli NGO
13.40 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 14.20 Realizacja Polityki społecznej samorządów poprzez współpracę z NGO’s – Dorota Rybarska Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UM WZ
14.20 – 14.30 Wnioski z dyskusji, podsumowanie spotkania
14.30 Lunch

Liczymy na udział w spotkaniu władz poszczególnych JST wraz z pełnomocnikami ds. NGO.

Spotkanie „Partycypacja publiczna – współpraca jednostek samorządu terytorialnego z III sektorem” Stargard Szczeciński 13.05.2015 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu „Partycypacja publiczna – współpraca jednostek samorządu terytorialnego z III sektorem”, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, ul. Skarbowa 1; 13 maja 2015 r. godz. 12.00-15.00
Organizatorem spotkania jest Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (UM WZ). Celem spotkania jest omówienie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem w realizacji zadań ze sfery społecznej, opisane w  Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, art. 5 .

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele:

 • Urzędu Marszałkowskiego WZ
 • jednostek samorządu terytorialnego z 3 najbliższych powiatów: łobeskiego, stargardzkiego
  i świdwińskiego (starostowie, burmistrzowie, wójtowie, Prezydent Stargardu Szczecińskiego)
 • organizacji pozarządowych

Program:

12.00-12.15 Rejestracja uczestników
12.15 – 12.25 Otwarcie spotkania- Prezes ZAFOS
12.25 – 12.40 Budowanie sieci w Zachodniopomorskiem
Iwona Żukiert – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
12.40 – 13.00 Wnioski  raportu z badań „Kierunek współpraca”
Anna Nowak – Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej UM WZ
13.00 – 13.40 Dyskusja panelowa „Współpraca NGO i JST w naszych powiatach – Blaski
i    cienie”
– moderator: Anna Kolmer – wystąpienia Starostów, Burmistrzów, Pełnomocników ds. NGO w powiatach, Ambasadorów ZaFOS i przedstawicieli NGO
13.40 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 14.20 Realizacja Polityki społecznej samorządów poprzez współpracę z NGO’s- Dorota Rybarska Jarosz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UM WZ
14.20-14.30 Wnioski z dyskusji, podsumowanie spotkania
14.30 Lunch

Liczymy na udział w spotkaniu władz poszczególnych JST wraz z pełnomocnikami ds. NGO.